Algemene voorwaarden

Vooraf

In deze algemene voorwaarden staan de afspraken die Leerbaas.app maakt met de gebruikers van haar website. De algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van zowel Leerbaas.app als gebruikers. Hiermee hopen we misverstanden te voorkomen. Mocht je de tekst niet duidelijk vinden dan horen we dat natuurlijk graag via Contact.

Definities

 • Leerbaas.app: de website Leerbaas.app, een platform voor meten en ontwikkelen 21ste-eeuwse vaardigheden als zelfsturend leren en creatief vermogen, wordt wettelijk vertegenwoordigd door Future Life Research BV, de eigenaar van Leerbaas.app. De contactgegevens vind je onderaan elke webpagina.
 • Aanbieder: de aanbieder van de producten op de website van Leerbaas.app. Dit is in de meeste gevallen Leerbaas.app zelf. De mogelijkheid wordt opengehouden dat ook andere aanbieders producten zullen leveren. Als een product van een andere aanbieder is, wordt dat bij het product aangegeven.
 • Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Future Life Research BV een overeenkomst aangaat tot het leveren van producten en/of diensten via Leerbaas.app. Een afnemer kan een organisatie zijn (bv. school, huiswerkinstituut e.d.) of een persoon (ouder, coach).
 • deelnemer: de geregistreerde eindgebruiker van Leerbaas.app. Dit is een deelnemer met een persoonlijk account op het platform Leerbaas.app. Een deelnemer kan een leerling/student zijn of een docent/mentor. Op deze website wordt de deelnemer aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.
 • Account: de inschrijving van een gebruiker bij Leerbaas.app, op te starten door middel van een gebruikersnaam, een wachtwoord, en enkele andere gegevens. Zie ook de Privacy verklaring.

Afspraken

 • Producten: een fysiek of digitaal product zoals dat door de aanbieder aan de gebruiker wordt geleverd. Een product kan een tastbaar goed zijn, maar ook een dienst.
 • Modulen: de online vorm waarin producten beschikbaar zijn voor de gebruiker zodra deze het verschuldigde bedrag via een lidmaatschap of via de aanschaf van Leerbaas-coins heeft betaald.
 • Leerbaas-coins: Leerbaas-coins zijn virtuele betalingseenheden die alleen kunnen worden gebruikt via het platform Leerbaas.app. Daarmee verkrijgt de deelnemer toegang op gewone modules en stappenplannen. Nadat de coins zijn aangeschaft of gekregen blijven ze geldig zolang Leerbaas.app bestaat. Zie meer bij Betalen en Retourneren.
 • Cookies: cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan een website naar je computer worden gestuurd en opgeslagen. De website van Leerbaas.app gebruikt, net bijna alle websites, cookies. Op de pagina Cookie verklaring lees je hoe we hier mee omgaan.
 • Intellectueel eigendom: Leerbaas.app is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder merkdepot-nummer: 1434121

Aanbod

 1. Aanbieder biedt modules voor meten en ontwikkelen aan. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de modules. Leerbaas.app aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.
 2. Leerbaas.app heeft het recht om op elk moment de aard en de inhoud van de website, producten en diensten te wijzigen zonder dat aan jou als gebruiker te hoeven melden.
 3. Leerbaas.app is niet aansprakelijk voor eventuele technische storingen tijdens het gebruik van modules en/of tijdens betalingen via de bank.
 4. Leerbaas.app spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk bij te werken en/ of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De materialen op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Leerbaas.app streeft wel naar juistheid door zich te baseren op de sociaalwetenschappelijke stand van zaken. Zie ook Wetenschappelijke achergrond.
 5. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Leerbaas.app geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 6. Leerbaas.app kan worden bezocht en gebruikt via elke gangbare computer, smartphone of tablet die kan omgaan met WordPress. Je bezoekt de website via een gangbare browser als Safari, Chrome of Firefox. De website is beveiligd volgens SSL-protocol. Daarbij worden gegevens tussen de gebruiker (bezoekers) en de server (de website) versleuteld verstuurd. Dit zie je in iedere browser aan het groene slotje voor het webadres.

Normaal gebruik

 1. De aangeboden modules zijn alleen voor persoonlijk gebruik van de gebruiker.
 2. Het copyright en intellectuele eigendom van Leerbaas.app is van Future Life Research BV behalve als er iets anders bij een bepaald onderdeel staat. Het gebruiken (exploitatie) van de inhoud van Leerbaas.app in welke vorm dan ook is niet toegestaan, tenzij er een schriftelijke overeenkomst is gemaakt met Future Life Research BV.
 3. Leerbaas.app gaat uit van normaal persoonlijk gebruik van de modules. Als Leerbaas.app buitensporig gebruik of misbruik signaleert, bijvoorbeeld niet-logische hoeveelheden of combinaties van producten, kan Leerbaas.app deze deelnemer direct blokkeren en afwijzen als deelnemer, of andere passende maatregelen nemen. Leerbaas.app zal de deelnemer hierover informeren.
 4. Een account is strikt persoonlijk, gekoppeld aan jou als deelnemer en niet overdraagbaar. Je moet het aan jou gegeven wachtwoord vertrouwelijk en met zorg behandelen. Ook moet je redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat onbevoegden gebruik kunnen maken van jouw wachtwoord.
 5. Je moet diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een ander van jouw wachtwoord en/of account direct schriftelijk of per e-mail melden aan Leerbaas.app. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door Leerbaas.app van deze melding ben jij aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van jouw wachtwoord en/ of account. Als Leerbaas.app vaststelt of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van jouw wachtwoord en/ of het account, heeft Leerbaas.app het recht jouw account onmiddellijk te blokkeren. Eventuele schade die Leerbaas.app leidt door misbruik van een account wordt op de Afnemer verhaald, zonder dat het Leerbaas.app aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de deelnemer of Afnemer.
 6. Mocht je je account willen beƫindigen geef dat dan door via Contact, dan verwijderen we je profiel binnen 3 werkdagen. Zie meer informatie bij Privacy verklaring. Aangeschafte of verkregen Leerbaas-coins kunnen niet in geld geretourneerd worden. Je kunt ze wel schenken aan een ander.

Ethiek

 1. Leerbaas.app volgt uiteraard Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
 2. We verwachten van alle deelnemers dat op de website taal wordt gebruikt die past bij het karakter van Leerbaas.app. Daarom laten we onethisch, kwetsend, onheus of onaardig gedrag (pesten, schelden, beledigen, discrimineren enzovoorts) niet toe. Dit wordt beoordeeld door Leerbaas.app. Een deelnemer die zich hierin vergist heeft, krijgt de kans het taalgebruik aan te passen. Bij aanhoudend onethisch taalgebruik wordt de deelnemer de toegang geweigerd tot Leerbaas.app. Coins in het bezit van deze deelnemer komen te vervallen.
 3. Leerbaas.app doet haar best alle deelnemers met respect te behandelen. Mocht je het gevoel hebben niet respectvol benaderd te zijn, laat dat dan direct aan ons weten via Contact. Wij doen dan onze uiterste best hier snel op te reageren en de klacht naar beider tevredenheid op te lossen.
 4. Privacy is natuurlijk een belangrijk punt bij het ethisch handelen. In de Privacy verklaring beschrijven we hoe met jouw gegevens omgaan.

Betalen en retourneren

 1. Voor informatie over Betalen en Retourneren, volg de link!

Klachten en geschillen

 1. We hopen het niet, maar het kan gebeuren dat je klachten hebt over het presteren van Leerbaas.app. Vertel het ons via Contact en we gaan onze uiterste best doen om deze klachten voor je op te lossen.
 2. We hopen al helemaal niet dat er een geschil ontstaat. Bij deze spreken we af dat beide partijen (de afnemer en Leerbaas.app) pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich samen tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg bij te leggen.
 3. Mocht het dan alsnog uit de hand lopen: op alle rechtsbetrekkingen waarbij de afnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woont. De rechter in de vestigingsplaats van de afnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de afnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Deel via

Inloggen